top of page
Sphere on Spiral Stairs

ที่ปรึกษาทรัพย์ทวีจะเป็นผู้ช่วยเพื่อการเติบโตของคุณในการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร?

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจ เราพร้อมและยินดีเสมอในการร่วมคิดร่วมทำกับคุณในรูปแบบการให้บริการที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น

 

 • การออกแบบเส้นทางความสำเร็จของคุณ หรือ โมเดลธุรกิจ (Business Model)

 • การออกแบบแผนธุรกิจที่ติดตามและวัดผลความสำเร็จได้ (Business Plan)

 • การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ (Business Health Check and Top Priorities for Actions)

 • การร่วมนำแผนงานไปปฏิบัติและติดตามความสำเร็จกับทีมงานของคุณ (Business Development Execution) ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการโครงการ (Project Management) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) และการฝึกอบรมพนักงาน (Training and Cascading Program)

บริการการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเรา

Our strategic business management services

การแก้ปัญหาธุรกิจ SME การจัดการแผนธุรกิจ การจัดการการขายการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการการดำเนินงาน
บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ mentoring workshop
business model โมเดลธุรกิจ feasibility การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน

ปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจของคุณด้วยบริการ
ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจที่คุณพึ่งพาได้เสมอ

Your dependable business solutions

การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยการตรวจสุขภาพธุรกิจ

Strategic Planing empowering by Business Health Check

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ภารกิจของเราคือการช่วยให้คุณและทีมงานของคุณสามารถมองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ เพราะปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็น หากยอดขายและกำไรลดลง สิ่งที่คุณทำคืออะไร เคยไหมที่การทำโปรโมชั่นก็ช่วยแก้ปัญหาได้สั้นๆ และทำให้คุณเหนื่อยมากขึ้นในแต่ละวัน และนั่นคือความสำคัญของการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่จะทำให้คุณมองเห็นสาเหตุที่ทำให้ยอดขายและกำไรลดลง และบริหารจัดการอนาคตธุรกิจของตนเองได้

 

ที่ทรัพย์ทวี เราทุ่มเทเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจบรรลุเป้าหมายโดยให้บริการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและผลกําไร ขั้นตอนแรกของเราคือดําเนินการตรวจสุขภาพทางธุรกิจ (Business Health Check) ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุประเด็นสําคัญสําหรับการปรับปรุงได้

 

เราใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก (data-driven) เพื่อวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจทั้งหมดของคุณ และพัฒนาแผนที่จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่สําหรับการเติบโต การประหยัดต้นทุน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และผลกําไรที่ดีขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญและคําแนะนําของเรา เรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จได้

การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านที่สำคัญ คือ

 1. การจัดการแผนธุรกิจ

 2. การจัดการการขายและการตลาด

 3. การจัดการการเงิน

 4. การจัดการการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจคุณสู่เป้าหมาย

Comprehensive plans to drive your business the next level

เราเข้าใจว่าทุกบริษัททั้งธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและต้องการรูปแบบบริการให้คำปรึกษาการจัดการการแก้ปัญหาธุรกิจที่ปรับให้เหมาะสม นั่นเป็นเหตุผลที่เรานําเสนอแนวทางที่กําหนดร่วมกับคุณสําหรับบริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ เราเริ่มต้นด้วยการตรวจสุขภาพธุรกิจอย่างละเอียดและจัดทําแผนปฏิบัติการเบื้องต้น จากผลลัพธ์ เราเสนอรูปแบบบริการ (Platform of Services) ที่หลากหลายออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ อาทิ​

 1. โปรแกรมการให้คําปรึกษาผู้บริหาร (Executive Mentoring Program) ของเราเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการคําแนะนําส่วนบุคคล

 2. การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจเป็นประจํา (Regular Business Performance Development Meeting Program) เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาที่ทํางานได้ดีหรือจําเป็นต้องเร่งหรือแก้ไข 

 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) ของเรามุ่งสู่ผู้บริหารและทีมงานหลัก ช่วยปรับแต่งแผนปฏิบัติการและริเริ่มความสำเร็จร่วมกัน

 4. การทํางานร่วมกับพนักงานทุกคน (Cascading Program) เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานร่วมกันทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจเดียวกัน

บริการสร้างแบบจําลองธุรกิจของคุณและประเมินโอกาส

​Modeling your business and assessing opportunities

​ที่ทรัพย์ทวี เราเข้าใจถึงความสําคัญของการออกแบบการดำเนินงานธุรกิจให้คล่องตัวในตลาดปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เรานําเสนอบริการพิเศษเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและนําหน้าคู่แข่งในการประเมินโอกาสและกําหนดอนาคตของคุณไปข้างหน้า อาทิ

 1. สร้างโมเดลธุรกิจของคุณ (Business Medel Design)   เราจะพัฒนารูปแบบธุรกิจจากความเข้าใจองค์ประกอบสําคัญของธุรกิจของคุณ อาทิ กลุ่มลูกค้า ข้อเสนอที่คุ้มค่า ช่องทาง ความสัมพันธ์กับลูกค้า กระแสรายได้ ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก หุ้นส่วนหลัก และโครงสร้างต้นทุน​​

 2. ประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ (Fessibility Assessment) โอกาสมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง โอกาสบางอย่างมีน้อยและไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก โอกาสบางอย่างมีขนาดใหญ่และต้องการการวิเคราะห์และประเมินผลเพิ่มเติม ทรัพย์ทวีจะร่วมกับคุณและทีมงานเพื่อกําหนดโอกาสให้ชัดเจน กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเตรียมและจัดสรรทรัพยากรดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

bottom of page