top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางบริษัทฯ นั้น มีมาตรการการรักษาความมั่นคงที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้

 

1. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ นั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสนใจบริการ แบบประเมินการตรวจสุขภาพธุรกิจ การนัดหมายเพื่อพูดคุยเรื่องรายงานผลการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และการให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมาย ประกอบด้วย ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลทางธุรกิจ

 

3. นำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร

     a. เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล การสั่งซื้อบริการ

     b. เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อบริการ

     c. เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

     d. เพื่อบริการให้ตรงตามต้องการของท่าน 

     e. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของเรา หรือสำหรับการประมวลข้อมูลภายในบริษัทฯ 

     f. ใช้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการใหม่ หรือแจ้งข้อมูลบริษัทฯ 

 

4. เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฏหมาย

 

5. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการอนุญาตจากท่าน

2. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

 

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในการขอความยินยอมข้างต้น

 

7. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดได้

 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

 

9. การยกเลิกความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมใดๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามนโยบายฉบับนี้ได้ไม่ว่าเวลาใดโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ supthavee.advisory@gmail.com 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่าน จะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ ไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

 

โทรศัพท์: 080-823-2877

Email: supthavee.advisory@gmail.com 

website: www.supthavee.com

 

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ มกราคม 2567

bottom of page